Процесуално представителство 

Periculum in mora –
Опасността е в бавенето. /Тит Ливий/  • правни оценки при завеждането на искове, при отказ и оттегляне на такива;
  • правни становища и консултации по вече образувани производства;
  • участие в преговори с цел избягване или прекратяване на съдебни или арбитражни спорове;
  • представителство пред всички български съдебни и арбитражни съдилища  по облигационни, търговски, вещно-правни, трудови, административни и администативно-наказателни спорове;
  • образуване и прекратяване на изпълнителни производства за събиране на вземания, процесуално представителство в производства по принудително изпълнение пред съдия-изпълнител.