Дружествено право

Parta tueri -
Пази постигнатото /Овидий/ • подготовка на учредителни документи и регистрация на еднолични търговци, търговски дружества, обединения от търговски субекти - консорциуми, холдингови структури и др., включително и помощ при избора на вида на дружеството, което ще отговаря максимално точно на нуждите на клиента;
 • регистрация на клонове, търговски представителства и дъщерни дружества
  на чужди компании; 
 • прехвърляне на търговско предприятие;
 • регистриране на последвали промени в статута на търговските субекти; 
 • преобразуване на търговски дружества (придобиване на дялове и акции, сливане и вливане на търговски дружества); 
 • подготовка на документи и съдействие при организацията на Общи събрания и други важни    корпоративни форуми; 
 • изготвяне и консултации по договори за управление с членове на органите на управление на търговски дружества; 
 • изготвяне на устави, дружествени договори и други вътрешни актове, консултации и извършване на последващи промени; 
 • изготвяне на протоколи от решения на Общи събрания и Съвети на директорите /Управителни съвети/; 
 • изготвяне на предварителни схеми, необходимите документи и съдействие при процедурите, свързани с преобразуване на търговските дружества /сливане, вливане, отделяне, разделяне/;
 • учредяване, преструктуриране и прекратяване на юридически лица с нестопанска цел, развиващи дейности в различни сфери - спорт, насърчаване и подпомагане на бизнеса, подпомагане на членове на обществото в неравностойно положение, образование и култура, психотерапия и др. 
 • идеи за структурата и развитието на юридическото лице, членствените правоотношения, системата на органите, процедури по свикване на събрания, изготвянето на уставни правила и т.н. 
 • преобразуване на юридическото лице в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, при вливане, сливане, отделяне и разделяне, както и при производствата по ликвидация и несъстоятелност.