Oсигурително право

Beatus ille, qui procul negotiis. 
Щастлив е онзи,
който е далеч от делата /Хораций/ 


През 2000 г. в България се проведе пълна реформа в областта на социалното осигуряване, като се премина към т.нар. три-стълбова осигурителна система – държавно задължително обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и доброволно осигуряване. За съжаление вече повече от 10 години при всяка промяна в политическото управление на страната, се извършват изменения в Кодекса за социално осигуряване, които съм настоящия момент, считано от началото на реформата, са повече от 50. Самата осигурителна система стана тежка и трудна за разбиране, за което допълнително допринася съществуването на изключително много подзаконови нормативни актове по прилагане на това законодателство. Считано от началото на 2006 г. администрирането на осигурителните вноски премина от НОИ към НАП.

Дългогодишният ми опит в системата както на Националния осигурителен институт,така и на НАП, ми позволява да предложа компетентно съдействие за:
  • правилно определяне на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и професии;
  • определяне на осигурителния доход, върху който са дължими осигурителни вноски;
  • дължимост на осигурителни вноски според вида на правоотношенията;
  • разясняване на особеностите при внасянето им в отделните случаи;
  • попълване и подаване на всички видове декларации, свързани с осигуряването;
  • попълване на годишни данъчни декларации в частта за годишното изравняване и определяне на средномесечният осигурителен доход;
  • съдействие при подаване на формуляри, свързани с прилагането на схемите за социална сигурност по Регламенти 883/09 и 987/09
  • съдействие и защита в хода на производства пред Националната агенция по приходите във връзка със съставяне на възражения срещу ревизионни доклади, жалби срещу ревизионни актове и други актове на администрацията, с които са установени задължения за осигурителни вноски;
  • обжалване, процесуално представителство и защита пред български съдилища във връзка с актове на НАП; 
  • реализиране на отговорност на държавата при вреди причинени от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на нейни органи и при незаконосъобразни съдебни актове и процедури.