Недвижими имоти

Mutatis mutandis -
Променя се това, което трябва да се промени. • проучване правния статус на конкретен имот – собственост, тежести - проверка на валидността на вещните права, липсата на тежести и права на трети лица
  върху недвижимите имоти;
 • участие в преговори за реализиране на вещно-правни сделки;
 • изготвяне на предварителните договори и нотариални актове за придобиване на имоти или учредяване на вещни права върху имоти;
 • договори за наем и управление на недвижими имоти;
 • процесуално представителство по дела от вещно-правен характер;
 • консултации в случаи на съсобственост, както и процедури по делба на съсобствени имоти; 
 • договори за строителство и всички други договори, свързани с процеса на строителството; 
 • консултации по финансиране на сделки с недвижими имоти и подготовка на документи за искане и ползване на кредити за закупуването на имоти от банкови институции, включително и тяхното обезпечаване;
 • консултации при договаряне за управление на собственост върху недвижими имоти в страната - при осъществяване на посредническа дейност с недвижими имоти.