Данъчно право

Principiis obsta –
Противодействай в началото /Овидий/ /Както обяснявам на клиентите си, данъците са своеобразна надстройка в правото. За да се прецени какъв ще е размерът на един данък, неговият размер и дали изобщо той е дължим, първо следва да се направи анализ на правоотношенията, чиято пряка и непосредствена последица е той. В този смисъл стратегическото данъчно - правно планиране, както и превенцията и анализите на дънъчния риск, които предлагам, са от изключителна важност.

В областта на данъчното право предлагам помощ в следните аспекти:

 • косвени данъци; 
 • данък добавена стойност и акцизи;
 • акредитирано представителство на чуждестранни лица; 
 • преки данъци - корпоративни данъци, избягване на двойното данъчно облагане, индивидуално данъчно облагане; 
 • избор на най-подходяща схема във връзка с преобразувания, сливания, разделяния и придобивания на предприятия; 
 • местни данъци и такси; 
 • административно-наказателна защита при нарушения на данъчното законодателство;
 • съдействие и защита в хода на производства пред Националната агенция по приходите във връзка със съставяне на възражения срещу ревизионни доклади, жалби срещу ревизионни актове и други актове на администрацията;
 • обжалване, процесуално представителство и защита пред български съдилища във връзка с актове на данъчната администрация; 
 • жалби и преюдициални запитвания пред Съда на европейските общности в Люксембург
 • реализиране на отговорност на държавата при вреди причинени от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на нейни органи и при незаконосъобразни съдебни актове и процедури.