Tорговые сделки и договоры

Et rerum omnium magister ius.
Практика – во всех делах учитель. /Цезарь/  • предоставяне на консултации за изготвяне на различни видове договори: покупко-продажба, заем, наем, дистрибуция, лизинг, франчайзинг, факторинг, комисионни, договори за консигнация, спедиционни договори, договори за превоз, изготвяне на пълномощни, подготовка на различни фигури на договорно търговско представителство (упълномощаване на прокуристи, търговски пълномощници и помощници, търговски представители и посредници);
  • изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на сделки и правна помощ при изпълнението им; 
  • процесуално представителство по дела, свързани с договори, търговски сделки;
  • предявяване на вземания и процесуално представителство във всички етапи на производства по несъстоятелност;
  • консултации при сключване на различните видове застрахователни договори, представителство на физически и юридически лица пред застрахователни компании във връзка с изплащане на щети; представителство по граждански и търговски дела по повод застрахователни договори.