принципи

Non nova, sed nove –
Не ново, но по нов начинТова не е обичайният начин за даване на информация относно какви правни услуги бихте могли да получите и колко бързо и професионално ще бъде намерено решение за Вашите проблеми.

Това е начин на създаване на връзка в общуването как да се повиши правната култура /особено данъчната и тази, свързана с общественото осигуряване/, така че чрез изначално създаване на стройна и законосъобразна структура на реализиране на съответния бизнес или активност, да се минимизира възникването на отрицателни последици за клиента. В този процес следваме заедно принципа „Vigilantibus, non dormientibus subventium iura” – На будните помага правото!
Естествено средата за работа в България предполага ежедневна гъвкавост и импровизации, каквито са абсолютно необходими и при предоставянето на правните услуги.

Уникалната черта на моята правна, данъчна и данъчно-счетоводна помощ е нейният интегрален характер. Решенията, които предлагам, са комплексни и целят удовлетворяване и на най - високите изисквания на моите клиенти. Това се налага поради многостранния характер на възникващите правоотношения, които много рядко са свързани само с един клон на правото.

Високото ниво на образование, специализация, дългогодишен и богат практически опит в системите на Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходи, участието ми в процеса на съставянето и изменението на много данъчни закони и нормативните актове в областта на социалното осигуряване, както и на методологията по тяхното прилагане, бяха предпоставка да развия своя собствена, самостоятелна, успешна адвокатска практика. Те са и допълнителна гаранция за това, че  защитата в хода на административни и съдебни процедури, която предоставям, е с изключително висока степен на успеваемост в полза на моите клиенти.

Мои клиенти са български и чуждестранни физически и юридически лица, на които осигурявам професионална правна защита.

Работя в сътрудничество с едни от най-добрите адвокати в Пловдив, Русе, Бургас.

Принципите, от които се водя в моята практика:

висок професионализъм при всяка консултация, анализ, становище, стратегия и защита (теоретична и практическа, вкючваща проучване на практиката на съдилищата - СЕС, ВАС, ВКС, както и практиките на съответните държавни институции, натоварени да регулират съответните области на правоотношения);

развитие във времето – максимално бързо и оптимално предлагане на решение на поставените правни въпроси;

поверителност – гарантирам, че цялата ми известна информация, ще бъде запазена и неразкривана на трети лица. След приключване на случая връщам намиращите се при мен документи и книжа, а ако клиентът не желае това, те се съхраняват в срок от пет години, след което се унищожават.

информираност – клиентите ми са непрекъснато информирани за развитието на техните дела и работата по отделните случаи. Свободното общуване с клиентите допринася значително за успешното разрешаване на всеки случай.

удовлетвореност на клиента – макар общият принцип да е, че адвокатът  дължи усилия, а не резултат, моята крайна цел е да изградя дългосрочно партньорство с клиентите си. Давам най-доброто от себе си за защита на интересите им, естествено в рамките на закона. Пълната удовлетвореност на клиента е предпоставка за това неговият бизнес и активности да се развиват по-леко. По този начин се установява и взаимно доверие.

индивидуален подход - за мен всеки клиент е уникален и използвам различен подход към откриването и намирането на решения по отделните случаи. Връзката, която се създава между мен и клиентите ми в хода на процеса на работа, е лична и дълготрайна. Разработвам стратегии и решения на конкретните казуси в зависимост от интересите и целите на клиента.

Начини на работа

1. Абонаментно правно обслужване - то включва ежедневно обслужване на бизнеса на клиента – всички правни дейности, който са от значение за нормалното протичане и бъдещо развитие. Обслужването включва устно и писмено консултиране на клиента. Абонаментните услуги включват и данъчно планиране при учредяване и планиране на бизнес или дейност, при сливане, вливане, отделяне и разделяне на дружества, както и при отделни сделки и други операции, като се предоставят легални способи за оптимизиране на данъчната тежест.

2. работа по отделен казус - правна помощ по случай, сделка, процесуално представителство, съвет и др.