cтатииНа 6.11.2014 г. с решение № 138 Управителният съвет на БНБ отне лиценза на „Корпоративна търговска банка” АД /КТБ/, което има за правна последица започване на съдебно производство по несъстоятелност на банката. Образувано е търговско дело по несъстоятелност № 7549/2014 г. на Софийски градски съд, VІ-то отд., 4-ти състав.

свали статия като файл свали цялата статия като PDF

Някои особености, свързани с възлагането и извършване на ревизии по ДОПК

свали статия като файл свали цялата статия като PDF

Считано от 01.01.2010 г. е  в сила изменение на чл. 6, ал. ал. 2 и ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)...

свали статия като файл свали цялата статия като PDF

Данъчно облагане на сделки при търговия на емисии по Протокола от Киото

свали статия като файл свали цялата статия като PDF

Прилагане на Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО), по които Република България е страна в случаите, когато местно лице за България по смисъла на спогодбата изплаща лихви на местно лице на другата държава, ако това друго лице е действителен ползвател на лихвите

свали статия като файл свали цялата статия като PDF

Ограничението в максималния размер на получаваните пенсии – регулатор, свързан с принципа за социална справедливост или дискриминация

свали статия като файл свали цялата статия като PDF

Особености в производствата по  ДОПК, свързани с доказателствената тежест, събирането и анализа на доказателства в производството   

свали статия като файл свали цялата статия като PDF

Съставяне на електронни фактури, обмен на фактури по електронен път, съхраняване

свали статия като файл свали цялата статия като PDF

Особености в процедурата за прилагане на спогодби за избягване на международното данъчно облагане на доходите и имуществото по отношение на чуждестранни лица

свали статия като файл свали цялата статия като PDF

Облагане с ДДС на факторингови сделки – чл.46, ал.1, т.3 от ЗДДС

свали статия като файл свали цялата статия като PDF

По искане на Главния прокурор на Република България е образувано т.д. № 3/2008 г. на Върховния административен съд поради наличие на противоречива съдебна практика по прилагането на разпоредбите на чл.156 във връзка с чл.155 от ДОПК...

свали статия като файл свали цялата статия като PDF