публикациикниги


- 2001 специализирана монография “Законодателни възможности за корупция в областта на социалното осигуряване”

- 2004 съавтор на книгата “Процедури в областта на социалното осигуряване”

- 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 – съавтор на книгите “Социално осигуряване”
с ръководител доц. Й. Христосков

Статии

сп. „Общество и право”

1/2016 Оспорване истинността на частните свидетелстващи документи в производствата по обжалване на ревизионни актове пред съд

4/2015 Облагане на неполучени лихви по договори за заем от физически лица по ЗДДФЛ

1/2015 Казусът „Корпоративна търговска банка“ действия, които биха могли да се предприемат, за да се реализират правата на вложителите и да се компенсират претърпените вреди

3/2012 Анализ на съдебната практика на ВАС по зачитане на влезли в сила административни актове в производствата по ДОПК

5/2011 - Солидарната отговорност по чл. 117 от Закона за данъка върху добавената стойност /Налице ли е съответствие на нормата с Ощностното законодателство и особености при нейното ангажиране/

02/2011 Особености при документирането на транспорт при вътрешнообщностни доставки (Във връзка с практиката на Националната агенция по приходите, Върховния административен съд и Съда на Европейската общност)

Кн. 2/2011 Особености при документиране транспорт на стоки до страни в ЕС
във връзка с данъчното третиране на ВОД

Кн. 4/2010 Осигуряване по договор за управление в търговско дружество

Кн. 7/2010 Данъчно облагане на сделки при търговия на емисии по протокола от Киото

Кн. 2/2010 Действителен притежател на доход според Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане


Кн. 8/2009 Акциз при внос от ЕС на стари автомобили

За някои дискусионни въпроси, свързани с възлагането и извършването на ревизии
по реда на ДОПК

сп. "Финанси и право", 2010 г., кн. 06,

Ограничаването на максималния размер на получаваните пенсии - регулатор,
свързан с принципа за социална справедливост, или дискриминация

сп. "Труд и право", 2009 г., кн. 10 64

Особености в производствата по ДОПК, свързани с доказателствената тежест,
събирането и анализа на доказателства в производството

сп. "Финанси и право", 2009 г., кн. 08

Специфично третиране по ЗДДС на продажбата на автомобили
по договори за финансов лизинг

сп. "Финанси и право", 2009 г., кн. 04

Особености в процедурата за прилагане на
Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
по отношение на доходите и имуществото на чуждестранни лица

сп. "Финанси и право", 2008 г., кн. 10

Данъчен режим по ЗДДС на международна спедиция,
при която превозът преминава през територията на България

сп. "Финанси и право", 2008 г., кн. 07

Относно съдебното обжалване на ревизионен акт по реда на чл. 156 ДОПК

сп. "Финанси и право", 2008 г., кн. 05

Съставяне на електронни фактури

сп. "Финанси и право", 2008 г., кн. 04

Облагане с ДДС на факторингови сделки, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за ДДС

сп. "Финанси и право", 2007 г., кн. 12

Какви вноски се дължат върху среднодневното
брутно възнаграждение за първия работен ден от временната неработоспособност

сп. "Труд и право", 2007 г., кн. 09

Формиране на осигурителния доход, получаван от лице, работещо по основен и допълнителен трудов договор

сп. "Труд и право", 2007 г., кн. 05

Задължени ли са общините да внасят здравноосигурителни вноски за лицата с право на социално подпомагане, които не са подали декларация, удостоверяваща това им право

сп. "Труд и право", 2007 г., кн. 03

Начисляване на осигурителни вноски върху получено обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ

сп. "Труд и право", 2006 г., кн. 12

Същност и правни последици от задължителните предписания на НОИ,
изпратени до лицата, неупражнили правото си на разсрочване на задълженията
за здравноосигурителни вноски

сп. "Труд и право", 2006 г., кн. 03

Новият данъчно-осигурителен процесуален кодекс

сп. "Труд и право", 2006 г., кн. 01

Особености при прилагането на закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

сп. "Труд и право", 2005 г., кн. 08

Разсрочване на здравноосигурителни вноски, дължими за периода до 31.12.2003 г.

сп. "Труд и право", 2004 г., кн. 06,

Плащанията на месечните помощи за деца с трайни увреждания

сп. "Труд и право", 2003 г., кн. 11

Прихващане на надвнесени или подлежащи на възстановяване суми от публични вземания от НОИ с дължими такива към фондовете на държавното обществено осигуряване 

Публикувана към: 01.11.2002 г.

Допустимо ли е едноличен собственик на търговско дружество да сключи
сам със себе си трудов договор 

Публикувана към: 01.10.2002 г.

Ползване на отпуск и обезщетение при бременност и майчинство
от самоосигуряващите се лица 

Публикувана към: 01.10.2002 г.

Възстановяване на надвнесени осигурителни вноски. Момент на тяхната

Публикувана към: 01.08.2002 г.

Осигуряване при различни видове договори за управление 

Публикувана към: 01.08.2002 г.

III. Процедури

Задължително осигуряване за ДОО на работещите по трудови правоотношения и на държавните служители (№ 2)

Тип на документа: административно - правна процедура
Автор / източник: Маргарита Чечова Продукт:
ЕПИ Финанси Публикуван към: 03.8.2004 г.

Задължително обществено осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол (№ 3)

Тип на документа: административно - правна процедура
Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: ЕПИ Финанси Публикуван към: 03.8.2004 г.

Задължително обществено осигуряване на еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, на упражняващи свободни професии, занаятчийска дейност, регистрирани земеделски или тютюнопроизводители (№ 4)

Тип на документа: административно - правна процедура
Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: ЕПИ Финанси
Публикуван към: 03.8.2004 г.

Задължително обществено осигуряване на лицата, полагащи труд без трудово правоотношение (№ 5)

Тип на документа: административно - правна процедура
Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: ЕПИ Финанси
Публикуван към: 03.8.2004 г.

Ред за внасяне на осигурителните вноски във фондовете на ДОО, ДЗПО и НЗОК (№ 6)

Тип на документа: административно - правна процедура
Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: ЕПИ Финанси
Публикуван към: 03.8.2004 г.

Подаване на данни в териториалните поделения на НОИ
от осигурителите за осигурените от тях лица и от самоосигуряващите се лица (№ 7)

Тип на документа: административно - правна процедура
Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: ЕПИ Финанси Публикуван към: 03.8.2004 г.

Годишно изравняване на осигурителни вноски, дължими към фонд "Пенсии"
и за здравно осигуряване (№ 8)

Тип на документа: административно - правна процедура
Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: ЕПИ Финанси Публикуван към: 03.8.2004 г.

Отпускане, спиране, прекратяване, изменение и изплащане на обезщетения
за безработица (№ 10) Тип на документа: административно - правна процедура

Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: ЕПИ Финанси
Публикуван към: 03.8.2004 г.

Съставяне на ревизионни актове за начет при сливане, вливане, отделяне,
разделяне и прехвърляне на предприятие (№ 13)

Тип на документа: административно - правна процедура
Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: ЕПИ Финанси
Публикуван към: 03.8.2004 г.

Разсрочване на здравноосигурителни вноски, дължими за периода до 31.12.2003 г. (№ 18)

Тип на документа: административно - правна процедура
Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: ЕПИ Финанси
Публикуван към: 03.8.2004 г.

Прилагане на погасителната давност в правоотношенията по изплащане
на обезщетения за временна неработоспособност (№ 20)

Тип на документа: административно - правна процедура
Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: ЕПИ Финанси
Публикуван към: 03.8.2004 г.

Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж. 
Заверяване на осигурителен стаж и осигурителен доход (№ 21)

Тип на документа: административно - правна процедура
Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: ЕПИ Финанси
Публикуван към: 03.8.2004 г.

Обжалване на болничен лист и решенията, издавани по жалбата (№ 24)

Тип на документа: административно - правна процедура
Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: ЕПИ Труд и социално осигуряване
Публикуван към: 03.8.2004 г.

Осигуряване за допълнителна пенсия и за професионална пенсия
за ранно пенсиониране (№ 25)

Тип на документа: административно - правна процедура Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: ЕПИ Финанси
Публикуван към: 03.8.2004 г.

Публикации от раздел „Архив”
на електронните продукти „ЕПИ”


Прихващане на надвнесени или подлежащи на възстановяване суми от публични вземания от НОИ с дължими такива към фондовете на държавното обществено осигуряване

Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: АРХИВ ЕПИ 2.0 Публикуван към: 01.11.2002 г.

Допустимо ли е едноличен собственик на търговско дружество 
да сключи сам със себе си трудов договор

Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: АРХИВ ЕПИ 2.0
Публикуван към: 01.10.2002 г.

Ползване на отпуск и обезщетение при бременност и майчинство
от самоосигуряващите се лица

Тип на документа: авторски материал Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: АРХИВ ЕПИ 2.0
Публикуван към: 01.10.2002 г.

Възстановяване на надвнесени осигурителни вноски. Момент на тяхната изискуемост

Тип на документа: авторски материал
Aвтор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: АРХИВ ЕПИ 2.0 Публикуван към: 01.8.2002 г.

Осигуряване при различни видове договори за управление

Тип на документа: авторски материал
Автор / източник: Маргарита Чечова
Продукт: АРХИВ ЕПИ 2.0 Публикуван към: 01.8.2002 г.